BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Armenos stovyklavietė (toliau – stovyklavietė) – tai stovyklavietė, esanti adresu: Stasio Santvaro g. 17, Rūstekonių k., LT-74404 Jurbarko r.
Stovyklavietės teritorija – tai apgyvendinimo nameliai ir bendrosios patalpos (įskaitant lauko teritoriją aplink namelius, tvenkinį, automobilių stovėjimo vietas ir kitas erdves).
Svečias – tai kiekvienas asmuo, esantis stovyklavietės teritorijoje.
Šios bendrosios paslaugų teikimo ir vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato nuomos paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas, svečių pareigas ir teises, naudojantis stovyklavietės paslaugomis, privalomuosius saugumo ir kitus reikalavimus. Šios Taisyklės yra privalomos visiems stovyklavietės svečiams. Kiekvienas svečias, registruodamasis stovyklavietėje, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis pats bei su jomis supažindinęs kartu atvykusius asmenis, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis bei užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys. Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių Taisyklių nežinojo ar nesilaikė svečias ir/ar kartu su svečiu atvykę nepilnamečiai asmenys, atsako stovyklavietėje užsiregistravęs ir/ar raktą nuo namelio paėmęs svečias. Asmenims, kurie nesutinka laikytis šių Taisyklių, Apartamentų paslaugos nėra teikiamos ir toks asmuo nedelsdamas privalo palikti stovyklavietės teritoriją.

REZERVACIJOS PATEIKIMO IR PATVIRTINIMO TVARKA

Rezervacijos stovyklavietei dėl paslaugų teikimo turi būti siunčiamos:
1. Stovyklavietės elektroniniu paštu;
2. Per socialinius tinklus;
3. Užsakant paslaugas tinklapyje https://armena.lt
4. Pateikiamos žodžiu, skambinant stovyklavietės telefonu;
5. Atvykus į stovyklavietę.
Užsakovas, pateikdamas rezervaciją, turi nurodyti į stovyklavietę atvykstančių svečių skaičių, atvykimo bei išvykimo datas, kitas pageidaujamas paslaugas, apmokėjimo už stovyklavietės suteiktas paslaugas būdą.
Užsakovas, pateikdamas rezervaciją stovyklavietei patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
Stovyklavietė, gavus jo teikiamų paslaugų rezervaciją vienu iš šiose Taisyklėse numatytų būdų, pateikia Užsakovui išsamią informaciją apie pageidaujamas rezervuoti paslaugas, jų kainą, trukmę, reikalaujamą iš anksto sumokėti rezervacijos mokestį už rezervuotas paslaugas bei šio mokesčio mokėjimo terminą, užsakytų paslaugų anuliavimo sąlygas bei kitą susijusią informaciją.
Gavus Užsakovo rezervacijos mokestį už rezervuotas stovyklavietės paslaugas, stovyklavietė patvirtina teikiamų paslaugų rezervaciją. Apmokėta rezervacija, yra laikoma garantuota. Išimtiniais atvejais, kuriuos nustato stovyklavietė, garantuotomis laikomos ir dalinai neapmokėtos rezervacijos, rezervacijos, garantuotos avansiniu mokėjimu arba susitarimu su stovyklaviete.
Negarantuotas teikiamų paslaugų rezervacijas stovyklavietė laiko nuo to momento, kai Užsakovas šiose Taisyklėse numatytu būdu pateikia stovyklavietei jos teikiamų paslaugų rezervaciją, iki termino, nurodyto Užsakovui pateikiamoje informacijoje rezervacijos mokesčio mokėjimui atlikti, pabaigos dienos 24:00 val. Pasibaigus šiam terminui, stovyklavietė turi teisę panaikinti negarantuotą Užsakovo rezervaciją.
Rezervacijos mokestis ir mokestis už suteiktas paslaugas negrąžinamas:
1. Svečiui neatvykus sutartu laiku į stovyklavietę, rezervacijos mokestis yra laikomas stovyklavietės tiesiogiai patirtais bei neįrodinėjamais nuostoliais ir svečiui negrąžinamas.
2. Svečiui neišbuvus numatyto (sutarto) laiko stovyklavietėje stovyklavietė neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūtą laiką;
3. Svečiui atšaukus rezervaciją iki atvykimo likus 2 dienoms, rezervacijos mokestis yra laikomas stovyklavietės tiesiogiai patirtais bei neįrodinėjamais nuostoliais ir svečiui negrąžinamas.

KAINOS IR MOKĖJIMŲ TVARKA

Stovyklavietės teikiamų paslaugų kainos eurais (su PVM), mokėjimo tvarka bei sąlygos numatomos individualiuose rezervacijų pasiūlymuose bei rezervacijų patvirtinimuose, skelbiamos tinklapyje https://armena.lt, rezervacinėse sistemose ir kitoje oficialioje reklaminėje bei informacinėje medžiagoje. Stovyklavietė turi teisę keisti paslaugas ir jų kainas be išankstinio įspėjimo.
Stovyklavietei už paslaugas gali būti mokama grynais pinigais ar bankiniu pavedimu.
Stovyklavietei mokamo rezervacijos mokesčio dydis bei sąlygos ir tvarka numatomos individualiuose susitarimuose, pasiūlymuose bei rezervacijos patvirtinime el. paštu ar kitu abipusiu susitarimu.
Jei nėra sutarta kitaip, Svečias turi apmokėti apgyvendinimo sumą ir už papildomas paslaugas atvykimo dieną. Jei su stovyklaviete yra sudarytas individualus susitarimas, galioja tame susitarime aptarta atsiskaitymo už teikiamas paslaugas tvarka bei sąlygos.
Rezervuotos bei apmokėtos stovyklavietės paslaugos nėra kompensuojamos, jeigu svečias jomis nepasinaudojo.
Svečiui išvykus iš stovyklavietės anksčiau nei buvo numatyta, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką nėra grąžinami.
Jeigu stovyklavietėje gyvena daugiau svečių nei nurodyta rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią mokamas papildomas stovyklavietės nustatytas mokestis.
Svečiai, norintys atvykti į Apartamentus kartu su savo gyvūnu, turi iš anksto, rezervuodami, apie tai pranešti ir suderinti šią galimybę su stovyklaviete. Gyvūno šeimininkas yra atsakingas už stovyklavietėje gyvenantį gyvūną ir įsipareigoja laikytis stovyklavietėje nustatytų taisyklių bei visiškai atlyginti gyvūno padarytą žalą stovyklavietei ar tretiesiems asmenims. Nesilaikant taisyklių ar laikant gyvūną numeryje nesuderinus su administracija, taikoma 100 Eur/d. bauda.
Pašaliniai asmenys stovyklavietės teritorijoje nepageidaujami.
Stovyklavietė pasilieka teisę neįsileisti asmenų, galinčių kelti nepatogumų kitiems stovyklavietės svečiams.
Jeigu stovyklavietės svečias nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų pagal susitarimą dėl teikiamų paslaugų ir/ar naudojasi jam suteiktomis paslaugomis ne taip, kaip buvo sutarta su stovyklaviete, stovyklavietė turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti susitarimą dėl teikiamų paslaugų su svečiu ir reikalauti sumokėti 100% visų rezervacijos patvirtinime numatytų paslaugų sumos.
Stovyklavietės svečiui iki sutarto išvykimo laiko neatlaisvinus namelio ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina namelio administracijos prašymu, stovyklavietės administracija pasilieka teisę namelyje esančius daiktus perkelti į kitas stovyklavietėje esančias saugomas patalpas.

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Svečio atvykimas į stovyklavietę nuo 15 val., išvykimas iki 12 val.
Svečiui pageidaujant išvykti vėliau nei 12:00 val., jis privalo apie tai informuoti stovyklavietės administraciją, kad būtų patikrinta tokia galimybė. Esant galimybei, pratęsiama svečio viešnagė. Svečiui išvykstant iki 18:00 val., yra taikomas 50% sutartinės apgyvendinimo paslaugų paros kainos mokestis. Išvykstant vėliau nei 18:00 val., svečias privalo sumokėti mokestį, lygų 100 % vienos paros sutartinės paslaugų kainos.
Rastus (paliktus) svečių daiktus, stovyklavietė įsipareigoja saugoti 3 mėn. po svečio išvykimo. Rašytiniu svečio prašymu stovyklavietėje saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti jam išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo ar kitokio daikto (-ų) pristatymo išlaidas bei išlaidas, susijusias su daikto (-ų) saugojimu.
Stovyklavietės teritorijoje bei namelių terasose nuo 23:00 iki 6:00 val. Griežtai draudžiama triukšmauti ir kitaip trikdyti kitų svečių ramybę (garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis).
Stovyklavietės patalpose ir nameliuose nerūkoma. Pažeidus šią taisyklę, taikoma 50 EUR bauda;
Vaikams draudžiama žaisti prie vandens, maudytis be tėvų ar suaugusiųjų priežiūros;
Draudžiama maudytis tvenkinyje jaučiantis silpnai, sergant, apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų;
Be suderinimo su stovyklavietės administracija kūrenti sodyboje laužus, šašlykines ar naudoti kitus prietaisus, išskiriančius atvirą ugnį, naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, dangaus žibintus, fejerverkus ar petardas;
Be stovyklavietės administracijos leidimo pernešti nameliuose ir stovyklavietės teritorijoje esantį materialųjį turtą ir inventorių;
Lauke naudoti nameliuose esančius rankšluosčius, antklodes, lovatieses, kėdes, stalus ir kitą patalpų inventorių;
Šiukšlinti stovyklavietės teritorijoje (mėtyti lauke nuorūkas, tarą, maisto atliekas);
Laužyti medžius, trypti gėlynus ar kitaip daryti žalą gamtai.
Jeigu svečias nesilaiko šio draudimo ir trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems svečiams, stovyklavietės administracija turi teisę iškeldinti iš namelio anksčiau nustatyto termino. Pinigai už paslaugas tokiu atveju negrąžinami.

SVEČIAI PRIVALO

Apsigyvenus namelyje, patikrinti jame esančius daiktus ir inventorių. Apie neveikiančius ar sugadintus daiktus nedelsdami pranešti stovyklavietės administracijai.
Prieš išvykstant iš stovyklavietės perduoti nuomotas patalpas tvarkingas, dalyvauti perduodant išnuomotas patalpas stovyklavietės administracijai. Už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes atsiskaityti iš karto perduodant patalpas.
Svečias išvykdamas privalo grąžinti namelio raktą.Už negrąžintą raktą taikoma 10 EUR bauda.
Taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją;
Svečiai, gyvenantys su naminiais gyvūnais privalo rūpintis, kad gyvūnai netrukdytų kitiems svečiams, negulėtų lovose bei neterštų stovyklavietės teritorijos, taip pat nelakstytų po teritoriją palaidi.
Savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems svečiams ramiai ilsėtis ir naudotis bendromis patalpomis bei stovyklavietės teritorija.
Asmeninius daiktus laikyti tik savo išnuomotose patalpose arba automobilyje (už asmeninių daiktų saugumą stovyklavietė neatsako).
Laikytis priešgaisrinių ir saugaus elgesio reikalavimų.
Už vaikų elgesį ir saugumą atsako tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys (globojantys) asmenys.

SVEČIŲ ATSAKOMYBĖ

Svečiai materialiai atsako už visą sugadintą ar sunaikintą stovyklavietėje ir jos teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka).
Jei nuostoliai stovyklavietėje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai.
Svečiams ar jų vaikams susižalojus dėl savo, ar drauge esančių svečių veiksmų, ar sugadinus savo turtą dėl pačių neatsargumo, stovyklavietės administracija už tai neatsako.
Kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą.
Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti stovyklavietės viduje, kieme, sporto aikštelėse, maudantis tvenkinyje, kubile, pavėsinėse ir kitose vietose atsakingi patys svečiai.
Už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako pats svečias.
Tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą.
Plaukiant baidarėmis ir maudantis vandens telkiniuose, privaloma būti apsivilkus gelbėjimosi liemenes.
Pagrindinis patalpų ar stovyklavietės užsakovas įsipareigoja supažindinti kitus nuomoje dalyvaujančius svečius su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už tai, kad sodybos svečiai laikytųsi šių taisyklių.

PRIEŠGAISRINĖS IR SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams.
Išeinant iš namelio išjungti televizorių, radijo imtuvą, šviestuvus, virdulį, elektrinę viryklę ir kitus elektros prietaisus.
Nesinešti į namelį ir jame nelaikyti medžiagų, galinčių sukelti gaisrą.
Kilus gaisrui patalpose, nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos numeriu 112 ir stovyklavietės administracijai. Nepavykus gaisro nuslopinti savo jėgomis, kuo greičiau apleisti patalpas ir veikti pagal administracijos arba ugniagesių nurodymus.
Kilus gaisrui ne patalpose, nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos numeriu 112 ir stovyklavietės administracijai. Pasitraukti iš pavojingos zonos ir veikti pagal administracijos arba ugniagesių nurodymus.
Rūkyti tik tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas.
Malkas dėti tik tam skirtose vietose saugiu atstumu, toliau nuo atviros ugnies.
Kūrenantis ugnies židiniui, nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis.
Stovyklavietės teritorijoje ugnį kurti tik tam įrengtose vietose. Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti.
Vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti galima tik kartu su suaugusiaisiais ir apsivilkus gelbėjimosi liemenes.
Pastatų terasose ir pavėsinėse nelipti ir nesėdėti ant tvorelių.
Inventorių naudoti tik pagal paskirtį.
Pagrindinis užsakovas įsipareigoja supažindinti dalyvaujančius asmenis su priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už atostogaujančios grupės saugumą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė svečias ir /ar kartu atvykę nepilnamečiai asmenys ir/ar jo svečiai, atsako stovyklavietėje užsiregistravęs svečias.
Stovyklavietės administracija turi teisę iškeldinti iš stovyklavietės ankščiau nustatyto termino asmenis, kurie nesilaiko ir šiurkščiai pažeidžia vidaus tvarkos ir elgesio taisykles. Taip pat reikalauti atlyginti padarytą žalą ir nuostolius.
Bet kokie ginčai, kilę tarp stovyklavietės administracijos ir svečių, turi būti sprendžiami derybų keliu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
Stovyklavietės administracija pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti šias taisykles bei nuostatus.